Ceu: cao; ve a sha[


01 Hkri ya aw mo leh Ye su ve ya mi ha Mt25.1-13

02 Hkri ya aw mo leh Ye su ve aw to hpueh ve . Ef 1.23

03 Hkri ya leh Ye su ve maw hpeh ve aw lawn 1kaw 3.4-9

04 Hkri ya aw mo ve aw hkui pui leh Ye su yo .1Kaw 3.10-15

05 Ye su leh da ve yaw haw sheh hpa hpeh ve. Yh 10.11-18

06 Hkri ya aw mo leh Ye su ve ma mo hpeh ve .Ef 6.10-17

07 Hkri ya aw mo leh G'ui sha ve bon yeh hpeh ve Mk 11.15-17

08 Hkri ya aw mo leh G'ui sha ve yeh hpeh ve. Ef 2. 11-22, 1Kaw 3. 9

09 Hkri ya aw mo leh G'ui sha te ta peu ve kan hpeh ve. Ef2.8-10, 1Kaw3 .11

10 Hkri ya aw mo ve aw g'a leh aw hpu yo. Tc 1.4-9

11 Hkri ya aw mo hta Aw ha hpu ve la shawn 1Kaw 12.4-12, Ef 4.11-12

12 Hkri ya aw mo hk'aw Aw ha hpu hk'a bi cheh ve Tc 2.1-13

13 Hkri ya aw mo te mo leh te mo g'a ga da ve aw lawn

14 Hkri ya aw mo leh, Aw geu leh a leh hpeh ve Mt 5.13-16

15 Hkri ya aw mo leh G'ui sha ve sha hki hpeh ve 2k 3 . 2 - 3

16 Hkri ya aw mo ve aw hkui pui leh, Li hpu taw hkaw yo. Gal 2.11-21

17 Chaw ya ve taw hkaw hta Aw hkui pui teh ve ma he. Mk 7. 1-23

18 Ca she ta kui lo Ve k'aw yaw she ve Mt 13. 24- 30

19 Hkri ya aw mo leh Ven ba Mt 18. 15-22

20 Hkri ya aw mo leh Ven ba . Hpeu 2.15-20

21Yon ve chaw hta I ka tu ve Tc 8. 26-39

22 Aw ce hke ve aw ho aw ha . Yh 13.1-17

23 Aw ha hpu la shaw yu leh te geh kan te ve 1 Kaw 12. 1-27

24 A suh yaw hka yaw hu yeh tu pon kan te ve. Tc 18. 1-4 , 1Kaw 4. 11-13

25 Hkri ya aw mo leh g' a ve aw mo hpeh ve Mt 16 . 13-19

26 Hkri ya aw mo leh yeh k'a. Tc 10. 1-8, 24. 44-48

27 Hkri ya aw mo leh da ve kan hta te ve Tc 6.1-7

28 Hkri ya aw mo leh lo ve chaw hta ga pi ve Tc 2. 41-47

29 Hkri ya aw mo leh da ve kan hta te ve Mt 25. 31-46

30 Hkri ya aw mo leh ya mi ve kan 1Ti 3 .11-13

31 Hkri ya aw mo leh Ye su sha ta ve taw Mt 28.19-20

32 Hkri ya aw mo leh ha leh ve bon hkaw ma ve . Tc 11. 19-26

33 Hkri ya aw mo leh ha leh bon hkaw hpeh ve Tc 13. 1-3

34 Hkri ya aw mo te mo leh te mo ga da ve 1Kaw 13. 1- 4